ЗРАТ Љубојно. Нашата Мисија

ЗРАТ Љубојно

ЗРАТ Љубојно поттикнува промени во насока на развојот на алтернативните форми на туризам при што особен акцент става на заштитата и промоцијата на традициона-лното културно наследство, иницира вклученост на граѓанското општество во општествените текови ...

прочитај повеќе

Наши Цели

Развој на алтернативни форми на туризам
Етно туризам
75%
Промоција и промовирање на културното наследство
Обичаи и храна
60%