Цели и задачи на ЗРАТ-Љубојно

Основни цели на ЗРАТ-Љубојно се:
  • Поттикнува иницијативи за одржлив развој на алтернативниот туризам  помеѓу заинтересираните страни;
  • Ги зајакнува капацитетите на локалните рурални заедниции граѓанскиот сектор;
  • Создава позитивна средина за развој на алтернативниот туризам и создавање на работни места;
  • Го промовира и заштитува традиционалното наследство;
  • Воспоставува плодна соработка со други ГО и институции, на национално и меѓународно ниво, со посебен акцен на прекугранината соработка