Формирање на „дигитален“, интернет клуб во с. Љубојно

Име на проектот: Формирање на „дигитален“, интернет клуб во с. Љубојно Финасиран: Фондација Метаморфозис Програма: Дигитални клубови Период на имплементација: 2007 Цели на проектот: Проектот имаше за цел да ја зголеми достапноста до ИТ технологијата во руралните области и да им овозможи на локалните жители како и останатите посетители поголема достапност до интернет услугите преку формирање и опремување на соодветен Дигитален клуб во с. Љубојно. Имплементатор: Здружение за развој на алтернативен туризам Љубојно