Ревитализација на последната воденица во Љубојно, Преспа

Име на проектот: Ревитализација на последната воденица во Љубојно, Преспа Финасиран: Светска банка и Министерство за култура на Р. Македонија Програма: Развој на општините преку културата Период на имплементација: 2003 –2005 Цели на проектот: Комплетна ревитализација и ставање во функција на последната воденица во с. Љубојно и последна активна воденица во Преспа. Имплементатор: Здружение за развој на алтернативен туризам Љубојно