ОБУКИ

  • Организација и реализација на дводневна обука на тема: „Претприемништвото во функција на унапредувањето на занаетчиството„ во с. Љубојно,  на 22 - 23/07/2015. Обуката беше подготвена во согласност со потребите на околу 20тина корисници, членови на ЗУР – Македонски ракотворби од Битола.
  • Подготовка и организација на работни состаноци за потребите на НВО „ПРЕДА“. За време на настанот членовите на ЗРАТ извршија презентација на традиционална храна и обичаи.