ВИЗИЈА

Oдржливи, економски развиени рурални и урбани заедници во Република Македонија, кои на своите жители им обезбедуваат услови за добар живот и просперитет.

Визијата на ЗРАТ Љубојно се темели на принципите на динамично граѓанско општество, транспарентност, одговорност и добро владеење, рамномерен и одржлив социо-економски развој, почитување на културните разлики, дијалог, конкурентност и претприемништво.